Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 212 )

Jn Egypte immers behoorde al 't overfchot van tyd , 't geen ik gezegt heb het zuiver inkomen van den Staat te zyn , enig aan den Koning , de Priesters of de Soldaten ; want niemant was 'er eigenU\k gezepd een grondeigenaar. De Landbouwers0 zo wel als d' ambagtslieden en handwerkers , maaken 'er een clasfïs van huurlingen uit. Dat nu dit zuiver inkomen der Eevntenaaren zeer aanmerklyk moet geweest zyn , is iet 't welk niet in twyffel kan setrokken wordt n , wanneer men nagaat , dat behalven 't groot aantal Priesters welke die Natie onderhield , en de zwaare kosten die da Koningen aan gebouwen en gedenktekenen deden , zy nog bovendien beften(lig viermaal honderdduizend man troupen op de been hield.

Het valt juist niet gemak lyk te beflisfen , of d'Europeanen zo een groot leger al of niet nodig nadien. Men weet alleen dat zy vreedzaam waren , en dus zou men haast m eten denken , dat dit groot aantal troupen zo wel als de menigte hunner Priesteres overbodig is geweest. Dat men des oordele of tEyiptenarcn niet veel gelukkioer zoude hebben kunnen zyn , indien zy Ij den overfchot van tyd hefteed hadden , niet tot onderhoudvan zo veele Priesters en Soldaten , maar om zich de gemakke» van het leven te bezorgen. Dan ongetwyf-

Sluiten