Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( M6 )

van Itahe, waar van zy zich meefter gemaakt Bidden , kunnen hunne Vloten met weinig moeite over de twee Zeen gebieden en hunne legers zich fpoedig overal'begeeven. wpar de vyand zich vertoonde. Bovendien in de eerfte PuniféU Oorlog waren de Romeinen maar als hulptroepen gemengd, en vermids Syracqfi onder enen Gelon,''Dionifius en Agathóclèsnietalleen welaan Carthngo het hoofd had kunnen bieden, maar het zelfs op *t punót. van zyn ondergang bragt; zo is het niet te verwonderen , dat Rome geholpen door zoda. mgen Bondgenoot, enige voorfpoed gehad heeft. Ongetwyffeld , indien Hiero langer geleefd had , zou hy die twee grote vyanden het hoofd kragtdadig geboden en zich toegelegd hebben , om Sicilië van alle vremdeLeegerstevérlosfen Evenwel zou het hem moeite gekost hebben , aangezien dat Eiland menigte kleine ftaten bevatte, allen verfchillende belanden hebbende en den anderen wangunftig zynde. Maar de regeering van Hieronimus gaf de Romeinen gelegenheid om 't zelve te befchermen , en niets is gevaarlyker dan zich te laten befchermen door eene ftaatzugtige Mogendheid.

In de tweede Punifche Oorlog was het eerft dat de Romeinen hunne krachten leerden kennen , dog evenwel , hoe zeer zv daar door 'enig recht tot enze verwondering verkregen , verdween al dien luifter» in weinige

Sluiten