Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 357 )

ipreeklyk een ieder , by het reedlyk bezit van dat wat hem toekomt , en doet hem het genot erlangen van gelyk recht en rechtvaardige behandeling ; en even gelyk beroving het gevolg is van onderdrukking , zo word door Vryheid de rechtvaardigheid bevorderd , en de ondeugd fchrik cp het lyf gejaagd. Daar een goede naam , eer en voordèelen, de beloning der deugd zyn , zal die daarom geliefkoosd worden.

De wetten nu die de deugd bevorderen kunnen , zyn de vastgeftelde wetten , van eene algemeene en onzycige vryheid ; wetten , die de richtfnoer van ieders daden en de bepaling van ieders macht zynde, ook een ieder belang doen hebben , in eerlyk en rechtvaardig te werk gaan. Waar redelyke vryheid volkomen bevestigd is , daar zal ieder zyn rekening vinden,. dat hy anderen alzo behandele gelyk hy zelfs gaarne zoude behandeld worden ,* daar zal niemand van een ander necmen , 't geen hy zelfs niet zou wiilen misfen ; het gemeen en byzonder belang zal zich onderling beveiligen , en blymoedig zal men een gedeelte ter befcherming van het geheel opofferen , en teffens moeds genoeg hebben om het te verdedigen.

Die vastgeftelde wetten dierhalve , zyn de enige zekere oorzaken en grondbeginfeien van (Bh 2} eer,

Sluiten