Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 423 )

nistcrs kunnen ook ligtelyk het hart vari een goed Vorst bederven. Zo zy de bevalligheden van een Meesteresfe te baat neemen zal den Staat noodwendig in het grootfte gevaar geraken , en daar zal meer dan eene wyze regeering nodig zyn, om dien wederom in *zynen ouden luister tc herftellen.

§• XIX.

Eene verflapping in de zeden , als mede in de handhaving van de goede order en het nakomen der wetten , is ook ene directe en intrinfique oorzaak , van 't verval van een Staat. Het is 't Volk dat den Staat uitmaakt ; gevolglyk , indien dat Volk zich aan allerley ondeugden overgeeft , behoren 'er maar een paar generatien te verlopen , om 't zelve t'enerveeren : dit is ene waarheid op de ondervinding van alle eeuwen berustende.

Zonder order is het niet mooglyk de maatfehappy in Hand te houden , en van die in ftandhouding hangt de Populatie af; die wederom de grondflag van 't publieq geluk is. De wetten worden niet gegeven , om enkele voorwerpen van ene ydeie fpeculatie te zyn; maar om uitgevoerd te worden. Middelmatig goede doch wel nagekomen wordende wetten , zullen een Staat veel ont(Ff 3) zacb,-»

Sluiten