Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 437 )

dom verkrygt , door met de handen over malkaar op'een ftoel te zitten. Dit voorbeeld der Groten is intusfchen zeer naede. lig voor de rest van 't Volk , dat daar door ook tot luiheid , ledigheid en grootsheid aangezet wordt.

Het woord vernederen in dezen zin , met betrekking tot den adel , moest onbekend zyn , of ten minfte enig toepasfelvk gemaakt worden, op de alderlaegfte beroepen of bezigheden. Het misbruik , d ondeugd allee», onteerd, en de luyheid is ongetwyffeld een groote ondeugd Men zegge niet, dat den Adel zig genoeg met den Oorlog bezigheid verfchaften kan ; want zulks is onwaar. De Oorlogen duren immers kort , en de vredens lang. D'Officier is in vredenstyd ook niet nuttig voor den Staat. Hy kan nog andere dingen doen , dan alleen zyn Volk t'exerceren , en ene talryke Adel , vint niet altoos vacante plaatfen in d'Armée.

§. XXVII.

Wat baat het voor een wel geconftitueerde Staat , of de Vorst wys , de Ministers bekwaam en de zeden goed zyn, indien ondertusfen de Wetten aan wanhebbelykheid laboreren. Kene enkele gekke wet, vooral omtrent iets dat betrekking heeft tot de Conftitutie van den Staat , kan aan dezel(Gg i) ve

Sluiten