Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 134 )

en wijsheid Gods: ja, het was hier toe van zó veel invloed, dat hec nergens opregt geloofd werdt, of het hadt deeze verbaazende uitwerkfels, zó dat de Apostelen, deezen ten toets voorftelden, toont mij u<w geloof uit uwe werken en ik zal u uit mijne werken mijn geloof toonen (f). Waar was eene uitvinding van menschlijk vernuft in den Godsdienst, die zulke wonderen wrocht? waar een bedrieger, die hier op zó veel kragt deedt ?

Ik weet wel, ja, helaas! dat ook het Christendom verfchriklijk misbruikt is, tot allerlei boosheid: maar wat bewijst dit anders, dan, dat de mensch alles tot een voorwendfel, of werktuig zijner kwaade hartstochten weet te maaken ?

ZESDE HOOFDSTUK.

Waarin bewezen zvordt uit de voorzeggingen, die in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds voorkomen, en uit derzelverVervulZingen, dat die boeken eene G odlijke Openbaaring behelzen.

§. I. Voorzeggingen zijn redenlijker wijze in eene Godlijke Openbaaringe te wagten.

Daar 'er geen twijfel aan is, of God zal op alle mooglijke en betaamelijke wijzen gezorgd hebben voor het gezag van eene Openbaaringe, die van Hem haaren oorfprong heeft, mag het met reden ook een voorwerp van uw onderzoek in dit ftuk worden, of ook de Godheid

(O Jac. II. 18.

Sluiten