Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

Hem te kostelijk , door welks opoffering Hir het geluk bewerken kan van fchepfelen zelfs die op dc ondankbaarfte wijze zijne vrindfchap klein achteden en verbraken. Het Euan^elie leert ons, dat God zijn' Zoon in de wereld zendende, Hem aan een kruis verhoogd heeft, op dat hy alle menfchen tot zich zou trekken : en na zulk eene ontdekking zijner Hemel, iche liefde, niemand op een' onbetameliken en verderfehjken afftand van Hem mogt blijven.

Ingevolge van dit grootmoedig plan, welks ontwikkeling en volkomen openbaring, bij miste trappen door Gods wijsheid, naar mate van s_ menlchen toenemende vatbaarheid, gefchikt vvierd, handelde God met Adam en alle zijne nakomelingen tot op den huidigen dag; en is altoos werkzaam geweest om hen, die als ballingen verre van Hem omzwerven weder'thuis te brengen, cn alle zijne kinderen, die alomrne verllrouid zijn, tot één gelukkig iigchaam te vergaderen. Hoe meenigwerf i> Hij hun daartoe met x;jne vrindfchap vóórgekomen» Hoe welmenend werd dezelve altoos huil aangeboden! Hoe gereed heeft Hij zich altoos betoond om de zodanige , die zi ne vrindfchap zve> jen, ondanks alk- derzelver gebreken , te wifi len aannemen ! Pn hoe redelijk warén de voorwaarden op welke dezelve, ook in vroegere bedeelmsen te verkri gen was! Daar toe zijn de boeken des ouden verbonds ook noé heden voor Cbristenenen ten uitterfte leerzaam en gewtgüg: Zij zin voor ons een ech re en dierbare fchrlderij van Gods vrindfchap jegens de menlchen, en leeren ons op een eenvouwdige en bevattelijke wijze, in het voorbeeld onzer medemenfehen, hoe zeer onze natuur cefehikt

Sluiten