Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 232 )

fche vrouwe zeide : Groot is uw geloove. (•*) En van een Romeinfchen Hoofdman dit getuigenis gaf: dat Hij in Israël zulk een gelüovt niet gevonden had, en daar uit gelegenheid nam tot dit aanmerkelijk gezegde: Veelen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Ijaac en Jacob aanzitten in het Koningrijk der Ilemele'n.(t)

Na de komst van Christus op aarde is die Goddelijk plan echter aan de menfchen duidelijker dan immer te vooren geopenbaard,en de bewijzen van Gods genegenheid om met hun in vrindfchap te leeven, zim te zekerder geworden. Voor u mijne vrinden, die dit leest en het geluk hebt Christenen te zijn, kan 'er geen twijffeling meer overblijven, of de eenige waarachtige God, die uwen grooten Leermeester Jefus u heeft leeren kennen in het beminnelijk Characler van uwen Vader, die in de Hemelen is, is van zijne zi:de volvanrdig en genegen om u met zijne tederfte vrindfchap te verëeren,en u door dezelve tijdèlijk en eeuwig gelukkig te maken. Terwi 1 dit nochtans eene waarheid van zo oneindig veel belang voor uw rust en geluk is, zullen wij ti de bewi zen van dezelve, bij deze gelegenheid, noch korte* hjk herinneren.

De komst van Jefus op aarde, als den verlosfer der menfchen, is op zichzelve reeds een onwederfpreekbaar bewijs van Gods vrindfchap jegens de menfchen, én verdiende overzulfcs door een Gezantfchap van Engelen, als een oorzaak van groote blijdfehap voor de men-

(*) Matth. XV vs. 28. Cf) Matth. VJJI vs. n.

Sluiten