Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl wij U wel meen end raden het verbande?-de in dit Hoofddeel j aandachtig te oyerweegen, en bij het vervolg van ons onderwerp nimmer uit het oog te verliezen.

VIJFDE HOOFDDEEL.

Vrindfchap met God van 's menfchen zijde j of overweegingen, hoe dezelve door hen moet beoejfend en aangekweekt worden. Zij trachten hunne kennis van God te ver. meerderen.

Om van onze zijde de vrindfchap met God aantekweeken en te beleeven, moeten wij in de eerlle plaats ons werk maaken hem meer en meer te leeren kennen.

Kennis is de grondllag van alle menfchelijke vrindfchap, die eenige waarde heeft. Zi ,die wij tot onze vrinden verkiezen,zijn menfchen, welke wij weeten, of meenen te weeten, dac voortreffelijk en beminnelijk zijn, en hoedanigheden bezitten die hun regt geven op onze achting, liefde en vertrouwen. Lu zo moet het ook zijn tusfchen ons en den grooten God. Wij moeten Hem bennen om des te getrouwer en ftandvastiger vrinden van hem te weezen. Hoe volkomener kennis wij hebben van de beste menfchelijke Charaélers, hoe meer reden wij zullen vinden voor een liefderijke toegevenheid en een bepaald vertrouwen ; doch hoe klaarder en grondiger onze kennis van God word, hoe beter wij ook onderrigt zullen zijn, van dc volmaaktheden des Allerhoogften ere van de waarde Z^ner vnndfehap, en hoe meer

Sluiten