Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 474 )

tegendeel nu reeds bleek , niet anders dan een bel op aarde te zijn, en veelen , uit eene dwaaze hoope, of om dat zij liever de dood koozen, dan zulk een leven, den toevlugt tot zelfsmoord heeft doen neemen, de kragt deezer angften niet kunnende verdraagen. — Indien gij u van de gewigtige pligten eener goede opvoedinge kwijt, zult gij, hoe ook uwe kinderen mogen opwasfen , rust voor u zeiven hebben. Is het dat ze uwe goede lesfen, voorbeelden en beftraflingen, tegen alle verwagting verwaarloozen, en gij ten deezen opzichte bittere droefheid van hun beleeft; gij zult hen dan toch met ruimte vermaanen, en waarfchuwen kunnen , zonder dat uw eigen hart u zeiven veroordeelt, gij zult voor hun biddende bij God kunnen aanhouden, dat hij nog eens alle uwe goede pogingen zegene, en eens eindelijk zo veele voor uw kroost ten hemel gezondene gebeden , om Jefus wil verhoore ; gij zult rust en vrede vinden voor uw eigen gemoed , in 't naadenken uwer goede poogingen. - Maar is het, dat alles na wensch u gelukt, hoe blijde zullen nvve dankbetuigingen aan God zijn, dat hij u het hart en den zegen gegeeven heeft, om uwe kinderen wel op te brengen ; hier zal in volle kragt een wijs zoon of dochter den Vader verblijden, als onder mede werkinge van uwe goede maatregels uwe zoonen zijn als planten , welke groot geworden zijn in hunne jeugd, en uwe dochters als hoekjleenen , uitgehouwen na de gelijkenis van^ een paleis, gelijk David zegt met oneigenlijke fpreekwijzen Ps. CXLIV: ia. Is het in de Natuur alleraangenaamst, dat men iets wel ziet groeien, 't welk men zelf geplant en aangekweekt heeft,

Sluiten