Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8; )

weezen ; om barmhertigheid te oefenen , gelijk als onze Hemelfche Vader barmhartig is , en wat dies meer is, deeze roeping volgeude, onftraflijk in deeze waereld leevénde , ontvangen , verkrijgen wij eene gelijkheid aan den Eeuwigen, en hoe kunnen wij hooger toppunt van eer beklimmen! wat immer grootheid moge heeten, dit heet waare grootheid. Dit is op aarde een Hemelling te zijn, dit is door voortreffelijke daaden , zich voor de eeuwigheid rijp te maaken, zich bekwaam te maaken voor Goddelijke, voor duurzaarne vergenocgens; kan men zich nu wel verbeelden, dat, indien ons flegts het flaauwe redenlicht beflraalt, indien wij naauwlijks ouze verplichting tot deugdbetragting kennen, dat wij dan dat edel, dat fijn gevoel zouden ontwaaren, 't welk wij nu ondervinden , dat altoos op de beoefening der deugd volgt ? v/ie zal dit durven {taande houden'? dat'men dan de waare deugd erkenne, waar men haar ook aantreffe; maar zich tevens opwekke, om van haare beoefening de rechte waardij te (maaken, de kennis van onze verplichting uittebreiden en te vermeerderen.

Onze braafheid moet Godsdienstig zijn, met andere woorden, in onze deugdbetrachting moeten wij God vereeren; en, hoe kunnen wij dit doen, zonder dat Wezen aller wezens, in zijne voortreffelijke eigenfehappen , werken en weldaaden te kennen? en door die kennis ons' te overtuigen , dat wij zijne behoeftige en afhanglijke fchepfelen zijn? zijn wij hier van overtuigd, dan leeren wij ook, dat ons geluk met dat van onzen medemensen verbonden is„ Dit mooge een wonderfpreuk in de ooren der

Sluiten