Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3£> )

handelen, als hij zelfs, in zijne plaats zijnde, wenfehen zoude behandeld te worden.

Zijne gefprekken zijn altijd een voorbeeld van zijne ingetogenheid en zedigheid , nimmer ftrijdende niet den eerbied, dien hij aan het Opperwezen, of met de plichten, die hij omtrend zijnen evenmenscb fchuldig is.

Zijne verkregen kundigheden wendt hij aan tot onderrichting en lering van zijne medeburgers, het zij hij door leerzaame gefprekken hunne harten trachte te verbeteren of door nuttige gefchriften hunne bekwaamheid pooge te vermeerderen, zonder dat hij ooit zijne tong of zijn pen zoude misbruiken ter verdediging der fchuldigen, tot bezwaar der onfchuldigen, ter verdraaing des rechts, of ter belediging van zijnen evenmensch.

Hij is beleefd en vriendelijk jegens allen, zoo wel jegens de geenen, die boven hem verheven , als die beneden hem geplaatst zijn, oordelende , dat de eerstgenoemden reden hebben, om deze burgerlijke plichtpleging van hem te verwagten, en dat de laatften door dezelve opgebeurd en vervrolijkt worden. — des niet te min is zijne ziel te verheven, om door lage vleierij of laffe onderwerping de gunsr der groten te bedelen:—neen, ten dezen opzigte houdt hij ook den wijzen middenweg, zonder iemand te beledigen, zonder iemand te vleien, of tegen de infpraak van zijn hart te verheffen.

Hij eerbiedigt zijne wettige Overheden, met dankbaarheid erkennende de moeite en zorgen, die zij ten nutte van het algemeen aanwenden ; hij gehoorzaamt hunne bevelen, zoo lang die niet tegen de Goddelijke wetten aanlopen of

Sluiten