Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22+ )

koordt, die met nederlandfche fchepen langs onbereisde wateren, ftoutelijk den aard!

kloot om zeilden. Heemskerk en

willem barends, ondernamen, niet afgefchrikt door eene vruchtelooze onderneming, ten tweedenmaale , om, door het ijs bij de noordpool, naar de Oost- Indien te 'ftevenen Liefhebbers der Vrijheid te zijn , behoort voorzeker onder de bijzonder kenmerkende zeden onzer Landgenooten; maar de waare liefhebbers der vrijheid, die de inrichting onzes gemeenenbests kundig zijn, de wetten gehoorzaamen, als 't de nood vordert en de pligt van burger 't vereischt, alle eigenbelang ter zijde Hellen, hunne medeburgers als hunne broederen aanmerken ; zulke liefhebbers der Vrijheid , zeg ik , moet men bij ons meest vinden in den midden en gegoeden Burgerkringde laagere of gemeene burger roept ook wel Vrijheid \ maar verHaat hier door toomelooze Vrijheid , anders gezegd , ongebondenheid.

Grootmoedigheid, hier van is onze landaart ook niet geheel ontbloot; hij, die het leven van onzen grooten de ruiter ^eleezen heeft, kent zekerlijk die grootmoedige daad van ons gemeene zeevolk. In de hette van een der bloedigfte zeedagen,werdt een van 's vijands branders te vergeefs gefpild en door onze zeelieden vernield ,'t fcheepsvolk van dezen brander borg zich in de boor, maar dezelve kon , door wind en ftroom verhinderd, niet onder 't kanon van de ruiters fchip weg komen; onze matroozen weezen elkander de onmacht hunner vijanden aan, doch de geenen, die aan 't gefchut werkzaam waren en ken fpoedig konden

ver-

Sluiten