Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 225 )

vernielen; zeiden: , laat ze vaar en, zij kunnen , ons toch geen kwaad meer toebrengen'.

Getrouwheid in woord en daaden. Van deze deugd zal ik ook eenige weinige voorbeelden uk onze Historiën opgeeven:

, alb recht EEiLiNG was, in den tijd , der Hoekfche en Kabeljnauwfche verdeeldheden , flotvoogd te fchoonhoven; de belegeraars , , te lang opgehouden hebbende met de_ over, gave, werdt hij naar de ruwe woestheid van , dien tijd, ter dood veroordeeld; waar op hij , één maand uititel verzogt ter befcbikking zij, ner noodige zaaken; men vergunde hem zijn , verzoek, en beilinc: hieldt zijn woord, , kwam te rug , en 't doodvonnis werdt aan , hem voltrokken'.

, antonius hambroek, Leeraar op 't eiland Formoza in de oost-Indien, door de , Chineefche rovers, benevens nog eenige Ne, derlanders, gevangen genomen zijnde; werdt , door hen, op zijn woord van eer, vergund in 't Fort Zeelandia, bij zijne dogters en an, dere landgenooten , te gaan en tevens gelast , den kommandant en bezetting tot de over, gaave aan te maanen , . en daarna bij den vij, and te rug te keereu: maar men befloot in 't , Fort, ook op zijn aanraaden, zich te ver, deedigen en men wilde den braaven Predi, kant beweegen daar te bijven; zijne dogters , en goede vrienden fmeekten en baden hem; , doch niets konde hem overhaalen , God , verhoede dit (zeide hij) dat- ik mijn woord , zoude breeken en daar door het leven mij9 ner medegevangenen in gevaar bren-

, gen'.

Sluiten