Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2?9 )

zijn volmaakt', om dat zij oud zijn, en allé nieuwe dingen zijn verwerpelijk , om dat zij nieuw zijn. Dat wij dan tot onze voorige onkunde wederkeeren ! maar neen ! hoe laag , hoe veragtenswaardig, zoude dus denken en handelen weezen! Gij gevoelt de valschheid dezer Hellingen , en gij oordeelt nu, vertrouwe ik , met mij, dat deze, zo wel als'de voorige ongenoegzaam zijn, om u langer van onze Maatfehappij te verwijderen.

4. Met uw Lidwording moet gij tijd en ver» mogen aan dezelve te kosten leggen, en dit is wéér een reden van uwe vtcderhouding. Ja! Mijne Heeren! ik heken het, gij moet dan, om waarlijk nuttig te zijn, en Lid van een Departement te worden, eenige uuren tijds en ook een klein gedeelte van uw vermogen opofferen. Dan deze tegenwerping zal u, wel befchouwd, geene verïchoonlng aanbrengen. Gij kimt Lid onzer Maatfehappij wor* den, zonder u in eenig Departement te begeeven, en dit kost u geen oogenblik van uwen tijd.Maar ook zelfs metLid van eenDepartement te worden, zal uw tijd verzuim niet zo groot zin als gij u verbeeldt, de Departernents Vergaderingen zijn in een geheel Jaar weinig in aantal. Welk verftandig ouder zoude het u euvel opneemen, dat gij weinige Uuren, uw onderwijs ftaaktet, om door uwe raadgeevingen ,of door onderrigt te ontfangen , te kunnen toonen nuttig te willen zijn voor het Algemeen? Maar indien gij met zulke dwaaze Ouders mogt te doen hebben, die 11 dien nuttigen uitflap zouden misgunnen, dan kunt gij u van de vrijheid bedienen, die, V a zelfs

Sluiten