Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ê8o )

zelfs de fttengftebedilaï, u niet kan betwisten, te weeten, maakt u de fpeeluuren uwer kindereö ten nutte. Terwijl uwe fchoolieren zig vermaaken met allerleije uitfpanningen, kan deze tijd door u tot vermeerdering van uwe kuudigheeden belteed worden, en, wie zoude u dat weigeren? Integendeel, zullen alle braave Ouders, uwe keuze eerbiedigen. Maar, zult gij mogelijk zeggen, de fpeeluuren vallen niet in op den tijd, dat 'er Vergadering is. Ik andwoorde: de verfchikking der fpeeluuren ftaat aan u, en dus verdwijnt ook deze bedenking geheel.

5. Uwe Lidwording is ook met onkosten verzeld. Ik weet het, dit houdt veelen uwer tegen. Menig Schoolmeester vermoeit zig, van den vroegen morgen tot den laaten avond , met zijn onderwijs en heeft met zuinig te leeven naauwlijks zo veel, dat hij even toekan komen. Wat kan zulke mannen aanfpooren , om een gedeelte hunner weinige penningen aan onze Maatfehappij te geeven ? weegt de zelfliefde niet zwaarer dan de liefde jegens anderen? die zijn eigen rekening niet maaken kan, zoude dien het opzicht over onze kindederen toebetrouwd zijn?indien gij, mijne Heeren ! in zulke omltandigheeden zijt, kondet ge u niet tot Lid onzer Maatfehappij begeeven, gij benadeeldet uw huisgezin , en dit ware voor u , met recht, onverandwoordelijk ; dan deze brief, op de uitfehrijving der Maatfehappij vervaardigd, kondigt u eene blijde maare: gij behoeft maar met de daad te toonen , dat het u ernst is, om uwe fchoolieren na haare regelen te willen onderwijzen, haare

Sluiten