Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 282 )

thands, levert geen bewijs op van uw dooszicht , en zij is geen reden vooru, om u aan ons te onttrekken.

Ik zal tragten te toonen dat het doel der Maatfehappij, hoogst waarfchijnelijic , zal bereikt worden, en wanneer mij dit gelukt, zal uwe zo even gedaane uitfpraak van zelve vervallen, en gij dezelve, zoo ik vertrouwe, intrekken.

a. Het doel der Maatfehappij is voortreffelijk,

b. Deszelfs bereiking is niet onmogelijk.

c. Men heeft aanvanglijk reeds goede voordgangen gemaakt , dit doet deszelfs gelukkige bereiking hoogstwaarfchijnelijk worden,

a. Het doel der Maatfehappij is voortreffelijk. Behoef ik u dit, naa dat ik u een korte fchets, in het Eerfte Hoofdftuk dezer Verhandeling , van het zelve heb gegeeven , wel nader te betoogen.? wat zoude noodeloozer dan dit zijn? Er is nog nooit een mensch ten voorfchijn getreeden, die dit heeft durven ontkennen. Ik mag dus gerust hier van afflappen, en v.istftellen : jiet doel der Maat-, fchappij is voortreffelijk!

b. Maar is deszelfs bereiking niet onmogelijk? ik andwoorde, neen.' ten zij zig alles vereenige om kunde en deugd geheel van de aarde uitteroeijen. Kunde en deugd te verfpreiden heeft de Maatfehappij ten doel» Overmeesterende onkunde en hemeltergende ondeugd, zijn alleen in ftaat om haare

oog*

Sluiten