Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 283 )

oogmerken te verijdelen. Wie beeft niet op de enkele voortelling der mooglijkheid, van zulk eene onderneemiug, dank zij der aanbiddelijke Voorzienigheid! zulke tijden beleeven wij niet. De deugd heeft haare gewijde agtbaarheid zelfs in de oogen van haare grootfte vijanden , nog niet verlooren; zij vindt nog over al haarebefchermers,haare vereereis. Zo lang dit plaats heeft, is de bereiking van liet doel der Maatfehappij niet onmogelijk.

Is onkunde en zedeloosheid van de aarde te helpen verbannen, en de tegenovergetlelde deugden te doen herleeven een vruchtelooze arbeid! waarom Mijne Heeren! onderwijst gij dan de jeugd? maakt gij hen niet bekwaamer, vatbaarer, rijper van oordeel? zijn uwe fchoolieren, onder uw opzicht niet wijzer geworden? of behoorden zij dat ten minden niet geworden te zijn? waarom tellen hunne ouders anders, aan u, hun leergeld uit? waarom worden 'er tallooze middelen in het werk gefield om menfchen te befchaaven, en zeden te verbeteren, indien zulks alles vruchteloos zoude zijn? maar, zegt gij, dit was uwe meening niet, gij fpraakt alleen van het doel der Maat' fchappij, over het algemeen. Maar dan vraage ik: zoude dit minder uitvoerbaar weezen , dan andere nuttige onderneemingen? ik zegge neen, ik beweere daar te boven, dat het, met weinig beding , uitvoerbaarer is, dan eenige andere onderneeming.

Vergt men U iets onbillijks als men u noodigt leden dezer Maatfehappij te worden, om het uwe ter baarer meerer volmaaking bij te draagen, om haare uitkomende werken te V 4 ge-

Sluiten