Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïaa Jesus gebonden

kW >, Waarom doet gij dit, ontzinden? De prooi 0/tR" ,, zal u niet ontvluchten! Jefus zal wel gewiti lig naar de llachtbank gaan — ftaakt, ftaakil #, die wreedheid!"

Nu zwijgt het zachtmoedig lam. Hij hadl -zijne onfchuld verdedigd en dat was genoegd deze boozen waren niet te overtuigen, en zijnej magt wilde Hij niet gebruiken, om hen nedeij te flaan. Hij wilde liever lijden, om dat heli <zdjns Vaders wille was.

Daarom laat Hij zich geboeid wegvoeren, atj leidden Hem benen, eerst naar Annas,zö< als Jokannes ons meldt, terwijl het kort verv blijf aldaar, doorMattheus niet in aanmerking is genomen, waarom die alleenlijk fchrijft:<#<j nu\\ Jefus gevangen hadden leidden [ Hem ] beneM tot Cajafas den Hoogepriester , alwaar de\\ Schriftgeleerden en Ouderlingen vergaderd wa^\ ren. Zo ijlden dan deze nachtwolven met hun-j' hè vangst henen: zij fleepten den geboeiden! onbarmhartig voort, en haastten zich, om de| f>oort der Stad en 't huis van den Hoogepries-jj ter te bereiken. ] Hoe hebben zij vol vreugde gejuicht, mct(, Itelfche blijdfehap! —<— Welke fmaadwoor-1 den hebben z'j op den weg Jefus vast toege-': duwd! iVfet welk eene verfmaading hebben zij j Hem behandeld! —* Alles was hier boosheid!|i en wree4heid. Met!

Sluiten