Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 Christus van Godslastering

oxx- Jesus leed met de grootfte lijdzaamheid; in dat onnadenklijk zwaare lijden, hoore ik geen klagte uit zijnen mond, dat moet ik van Hem leeren.

Jesus leed zonder wraak te willen oeffencn; toen Hij leed , dreigde Hij niet, toen men Hem fmaadde en fchold, toen fchold Hij niet weder; aanmerk dan, mijne ziel, dezen, , die zodaanig een tegenfpreeken van zondaaren ver- ■ draagen heeft, die geen wraak kende. „ O Je- ■ „ fus leer mij dit! Verban de wraak uit mün „ hart, ik moet daarin naar u gelijken, of ik „ ben geen Christen, leer mij dan vergee- ■ „ ven en vergeeten, het gene mij misdaan is! „ Druk uwe zachtmoedigheid, uw beeld in „ mijne ziel, laat mij dit tog in al mijn doen „ vertoonen!"

Jesus leed met de volmaakfte gehoorzaamheid ; zijn betuiging was niet alleen : Vader, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt: maar 't was zijne beoeffening, hoe hoog de nood ook ging, Hij bleef daar aan getrouw, dat moet ik ook van Hem leeren. .

Jesus leed met het volkomenfte betrouwen op God zijnen Vader; toen 'er van menfchen geen hulp te wachten ware , toonde de ftille gelatenheid zijner ziele, dat zijn vertrouwen op God was. Daar in zij Hij mij ook ten voorbeeld;

Sluiten