Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4P» Jesus wordt voor eenen

™l"-dien niet drinken? — Hij wist tog alles JI denk, Hem overkomen zoude, en Hij wachtte L volvoering van den wijzen en goeden, ra* zijns Vaders met onderwerping en vertrc]L wen af.

En gelijk ik deze gerustheid van Jef „ fchuldelooze ziel in dit zijn zwijgen or , dekke, zo heb ik ook overvloedige aanL ,e] ding om het valfche en ongegronde van de; 'n befchuldiging te leeren kennen. Sla ik 't oi op 't gene ik uit de gefchiedenis van Jef; L leven leere, daar vinde ik zeer veele blijkn ^ van het tegendeel van 't gene Hem hier last gelegd wordt.

Nimmer heeft Hij 't volk verkeerd, ni| L mer verboden den keizer fchatting te geevei ^ wanneer het volk Hem koning wilde maaker u; weigerde Hij zulks en maakte zich weg * Z: ne keringen waren van dien aart, dat zij, i; plaats van oproer te zaaien, veeleer rechtdreel dienden om 't volk in behoorlijke onderwerping ' aan de gene die over het zelve in 't kerkelijk 'tt of burgerlijke gefteld waren, te brengen en 1 L houden. Den Schriftgeleerden en Farizeën ■ hoe gedreng zij ook handelden, en hoe ot É waardig zij ook waren, om geëerbiedigd te wo: P

den (

* 'Jth. VI: is.

_

Sluiten