Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande zijn Koningrijk. 455

^ den Christen! Was die waar, dan zou men XXIX. eheel andere dingen in de wereld zien gebeu J™L: dan zou Jefus luister alomme worden verreid! dan zou zijn euangelie zegevieren! dan ag men de liefhebbers van Jefus als de geprigfte menfchen der wereld! dan gaf God |it den hemel een teken aan 't menschdom, om

ietzelve te verplichten tot het geloof!

Ln, de ziel, die Jefus aankleeft, houdt zich vast an 't woord van haaren Meer, Hij heeft gelegd: zalig [zijn ze] die niet zullen gezien heb' len, en [nochtans] zullen geloofd hebben *.) )p de openbaaring van die zaligheid wacht de Christen, en zijn Heer is getrouw, die zal op

Lijnen tijd de blijken daar van geeven.

E waarborgen hier voor zijn de omdandighein, in welke Jefus zich bevond, toen Hij hier i foor Pilatus de goede belijdenis van zijn koningrijk afleide. Hij ftond hier als een geijoeidmisdaader, en Hij fpreekt van zich zelden als koning. Dit verraschtte den

t,.andvoogd zo zeer, dat hij twijffelde, of hij ■i zich meer aan de ontzetting, of aan de verach-

0 dng, ten aanzien van dezen gevangenen, moest ;,Overgeeven. Hij wordt geheel verbijsterd toen Jefus zegt: mijn koningrijk is niet van

1 de-

1 p fth. XX: ?9.

Ff 4

Sluiten