Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DAAR BESPOT: £©5

;ragt, en aan zijn belang .'opgeofferd worden, xxxf, !: feere uit dit voorbeeld de oprechtigheid te JJjJjj ibminnen en ten koste van alles te betrachIn.'t Is waar, ik zarermiine rekening kwaalijk Ij vinden, bij eene wereld die in 't boozeligt, I zal weinig voordeel daarbij verkrijgen ,weinig Ier onder de menfchen daar door hebben :politicq\zijn, zo als de modetaal dit noemt-, zich anders je vertoonen dan men is, vriendfchap te veinzen Jn 't hart vol boosheid te hebben, dat zijn de ïiddelen,daar men inde wereld zijn oogmerk Iiede bereikt, dat is eene fchranderheid die tegejuicht wordt. — Doch ik mag door oplechtheid verfteken blijven, van die fchijnloordeelen , die list en veinzerij aanbrengen, Ik zal 't voorrecht hebben dat ik God zal belaagen, en dat is mij genoeg, blijve ik ongc|cht bij nietig dof, welks oordeelvellingen zoonteraaden, zo weiffelend zijn, wat kan 't mij Leinig fchaaden , als ik goedgekeurd worde tt/an Hem, die mijn lot voor eeuwig zal bedisfen! als ik beven 't bereik van ondandvastige Inenfchen zal zijn gekomen, dan het eeuwige loed te ontvangen, en van God verklaard te ■worden, voor iemand die met.het hart de waarmeid /prak, dat is mijne-waare eer, daar heb Bk wezenlijk belang bij. — En dit moet mij. to veel te meer bekooren, daar ik zo dikwerf.

Ii 5 zi^-

Sluiten