Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

ïn de zeden der Nederlanders, zo zichtbaar' bedorven zijn, hierin niet te oplettend te werk gaan; — ja, worden de poogingen, om de kinderen tot deugsbetrachting op -te leiden , niet verdubbeld, 'er is gegronde vrees, dat het aankoomende gedacht,zo veel te meer zal uufteeken in ondeugden , als het erger zeden dan

hunne vaderen, ten voorbedde zal hebben.

Het werk in de fchoolen is om de kinderen de noodige kundigheid van leezen , fchnjven, enz. te leeren; maar het allervoornaam fte is, d:at onder dit werk, hunne harten voor de deugd gevormd worden: zij moeten reeds in de fclioolen tot werkelijke deugdsbeöefening opgeleid worden. Het gaat echter zo zecker niet, dat ierier ichoolnieester, dit laatHe, bij zijn onderwijs, genoegzaam onder het oog houdt; de Boeken die het best gefchikt zijn, om in dit vak kundigheid te verlpreiden , zijn meestal nieuw, kostbaar en niet algemeen genoeg in hunne handen.

i: 3-

Men vraagt wel eens, zijn de fchoolen — meer nuttig, of meer fchadèlijl; ?—eene zonderlinge vraage! zal misfehien deze en gene zeggen ! (lelt men echter vast, dat het voornaamfte oogmerk is aldaar in deugden goede zeden opgeruid te worden, en ziet men in tegendeel, dat de kinderen , door het verkeeren in de fchoolen , niet zelden uitgeleerd worden in liegen en andere laage guitenftreeken; dat er weinig, of geheel niet, aan de verbeetering van hun hart gewerkt wordt; maar datze,in tegendeel, door voorbeelden van veelerlei aart , menigerlei ge» brek overneeuien ; zo zal deze vraag, nog al

van

Sluiten