Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S8 )

uitftaken: fa groote fchoolen, waar men één of meer ondermeesters moet hebben ■> kun men geduurende een gedeelte va:i den fchooU tijd, hier zulk eenen meester plaaifen; dooi eene meerdere vrijheid van leerzaarne gefprekken toe te ftaan, door een gemeeiaaamer verkeering, was h:er goede gelegenheid, om hen in gezellige deugden te oefenen ; dit zoude gewis als een plaats van eer en vermaak, door de kinderen zeer begeerd worden, het zoude meer ten goede werken, dan de tuchtiging

met een ftraf aangevoerde plak. Een

bijkoomend nut ware, dat men hier dezen en genen kon plaatfen, die in afgetrokkene weetenfchappen onderweezen wierden ; ik meen dat zulk een vertrekjen, ook om deze reden * yoor groote fchoolen onontbeerlijk is.

Is de ruimte hier toe, in, noch bij de fchool te vinden , men kan een foortgelijk middel iu het werk ftellen; men kieze het aangenaamfte gedeelte in de fchool uit, en plaatze daar eene tafel, met prentenboeken . enz. voorzien: trien noeme dit de plaats van eer.' en geeve ze ter belooning aan den deugdzaamen.

De meester kan een verzameling van werkjens, yoor de jeugd gefchreeven, bij de hand hebben, neemt eens hij koope, van tijd cotrijd de werkjens, die deze Maatfchappij voor dezel! ve uitgeeft, dit zal den behoehifi(ten meester weinig bezwaaren ; andere, die minder bekrompen Kunnen leeven, zal de uitgaaf tot een douziju boekjens daar boven , niet verarmen • tot een belooning voor iets goeds, kan de meester de vrijheid geeven , dat zulk een fchoolier het een of ander werkjen voor een uurtjen ter leezitig hebbe. Een verzameling van boekea voor de jeugd gefchreeven,

Sluiten