Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5°)

sardienen Rijkdom niet, zonder eenige bepaaling, maar bi, ondervondt dat men door denzelven alléé'i,' niet waaragtig gelukkig koude zijn. Hij betuigt, door eigen ondervinding, geleerd te hebben, dat het zo verre van daar is, dat een onbepaald genot, van alle zinnelijke vermaaken, den mensch hier op aarde werklijk gelukkig zoude maaken, dat dit veel eer een ieder, die langs dezen weg, het waar geluk dezes levens, meent te vinden, hoe langs hoe meer van het zelve verwijdert: in dier voegen, dat alle zijne poogingen hem veelvuldige redenen geeven tot misnoegdheid en kwellingen des geestes.

Van de gegrondheid dezer uitfpraak kan men zi* zeiven, zeer gemaklijk, volkomen overtuigen , wanneer men maar even verftandig naadenkt, over de kragt en natuurlijke uitwerking der gewoonte op den mensch, als ook over deszelfs natuurlijke geüartheid , waarvan wij , .te vooren reeds, uitvoeriger hebben gehandeld; dat naamelijk alle uiterlijke dingen, door tijd en gewoonte, voor hem weldra oud .en bijna onverfchillig worden: en wanneer men hierbij nog weet, dat, niet alléén de begeerten van den mensch onverzadelijk zijn, .maar dat alle zijne fraaijigheden, fchetfen en ontwerpen, altoos in hun zeiven gebrekkig, en onvoeldoende, en aan duizend onvoorziene te leurftellingen, en onaangename toevallen onderworpen zijn: waardoor het dus niet kan misfen, dat allen, die de voldoening hunner aangebooren begeerte om gelukkig te zijn, éénig en alléén gaan zoeken, in de najaaging, en in het genot, der zinnelijke

ver-

Sluiten