Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 52 )

voorzigtigheid , en nimmer in drift; deeze gemoedsgefteltenis is , ook in de oogen der kinderen , affchuuwlijk, en boezemt heimJijke veragting in. Ziet toe , wie, en waar gij (laat; doet zulks nimmer aan het hoofd; geeft den overtreder, voor de eerfte keer, een ordentlijken klap op den rug , met den ftok, of met het agterfte gedeelte der roede, — meer ernstig , met het voorile der roede, op den palm van de hand, het zij tens, twee, of driemaal, naar de voorwerpen u aandoenlijk voorkomen; gevoelig moeten deeze ftraffen altoos zijn, zullen ze aan het oogmerk beantwoorden; dat is, zullen ze den overtreder zeiven van zijne overtreding een fmcrtelijk gevoel doen hebben , en anderen tot een affchrikkend voorbeeld dienen; eene zagte behandeling is hier altoos verkeerd, en niet zelden olie in het vuur.

Lange zedenlesfen moeten deeze ftrafoefeningen nimmer vergezellen ; zij behooren tot deeze wijze van ftraffen niet; het gemoed wordt daar toe, door zulk eene harde behandeling, als 't ware geheel verftemd; — deeze, met de natuurlijke eigenliefde ftrijdende, behandeling, en het pijnlijk gevoel der ftraffen, maakt den geftrafren afkeerig, boezemt hem, natuurlijk, een' weerzin tegen alles in , wat hem, op dat oogenblik/wordt voorgefteld. Kort en zaaklijk zegt de Meester, onmiddelijk na de ftrafoefening, met bedaardheid en ernst: —pas nu beter op,en ,, noodzaak mij', tot zulk'eene laage behande„ling, niet nog eens:— ik verzeker u, dat ik

„dan

Sluiten