Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 )

Wanneer gij dan uwe eeznmentlijke leerlingen oniflaat, om, volgens gewoonte, ntar huis te mogen gaan , beveelt dan den ongehoorzaamen, dat hij blijvc. Sluit nu. in eene ernftige houding , zonder fpreeken, uwe Schooldeur digt, en (preekt den onuehoorzaamen op deeze of dergelijke wijze aan: ,,Dikwjls, gelijk gij weet, heb ik u voor het kwaade gewaarlchouwd , cp eene zagte en minzaame wijze, ja eenmaal zelfs heb ik u retds^een veragtelijken klap moéten steven; maar t fchijnt, dat gij nog anders wilt behandeld zijn , voor en al eer gij u als een braaf leerling denkt te gcdraagen 1 — Wel aan!" — — nu krijgt de Meester de roetie voor den dag , en zegt, — „ houd op de hand 1" — en hem de toegedagte flraffe, zonder genade of barmhartigheid , geheel koelbloedig toegeteld hebbende, ontflaat hij hem, mét eene korte gepaste vermaaning, en met eene ernftige waarfchouwing.

Van deeze wijze van ftraiTen beloove ik mij zeer veel goeds. Het ongewoone ftille en eenzaame der fchoole, — het opzetlijk toefluitcn van dezelve, — dan het langzaam voor den dag haaien der verfchriklijke roede : alle deeze om Handigheden treffen de ziel ltcrker,dan de ftraffe zelve het lichaam, en maaken op het gemoed dieper indrukken , wier geheugenis langer bijblijft . dan het fmertelijk gevoel der ontvangené ftraffe.

Wanneer deeze foort van (Trafoefening, ik meen het liaan fteeds zonder veel om-

Sluiten