Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(90)

ging der redenen, waarom, en op wiens verzoek.

Dat zulk een medegegeeven onaangenaam briefje niet verworpen, maar altoos wel overgebragt worde, kan men ligt bezorgen, of anders zoude men dergelijke briefjes door anderen kunnen zenden. Nopens de goede uitwerking deezer edele en menschwaardige behandeling, zal men hier, naar ik vertrouwe, wel geen opzetlijk betoog verwagten : de verftandige menfchenkenner zal aan dezelve geen oogenblik twijfelen.

Ten anderen, wilde ik hier nu ook nog ia het algemeen opzetlijk aangepreezen hebben , een Jaarlijksch Examen, of een eenigzints plegtig onderzoek en Schoolvifitatie, aan fommige plaatfen ook reeds gebruikelijk.

Op plaatfen waar dit niet in gebruik is, en daar de Schooien onder geen onmiddelijk opzigt Haan, zou de Schoolmeester eenige achtbaare perfoonen daartoe opzetlijk kunnen verzoeken, om op zekeren dag van het jaar zijn School plegtig te komen bezigtigen; het zij b. v. eenige uit de ouderen zijner Leerlingen , twee of drie bij afwisfeling, benevens den Wijkpredikant; of op kleindere plaatfen of dorpen, de Predikant of Predikanten , met den Kerkenraad.

Bij dit plegtig bezigtigen der Schoole behoorde , of elk Leerling hoofd voor hoofd, naar zijnen rang en in zijne Clasfe, eenige blijken van zijne kundigheden en gemaakte vorderingen te geeven, of kortheidshalven zou dit flegts door eenigen kunnen geleideden , die ten dien einde door iemand uit de

pleg-

Sluiten