Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "3 )

Geen tijd van belooning te bepaalen aan de kinderen.

Het is goed dat men de kinderen aanmoe digt, door hun te beloven dat 'er prijzen aan de meestgevorderden zullen uitgedeeld worden: maar het is gevaarlijk, hun den dag en den tijd te bepaalen , wanneer zulks gefchieden zal, dewijl veelen zich dan niet eerder zullen bevlijtigen, voor dat het 'er omtrent aan toekomt. De ondervinding leert dit genoeg in de Schooien, daar het gebruikelijk is, om zaturdags afrekening te houden; veelen beginnen dan niet eerder met vlijt te werken, dan Donderdags en Vrijdags, en veel al met dat gevolg, dat zij hunne taak niet hebben afgedaan; terwijl zij, integendeel , altoos in denzelfden ijver zullen voortgaan, indien zij wel weeten, dat 'er een tijd van belooning komen zal, maar niet wanneer.

Eén Examen niet genoegzaam, om een recht oordeel te vellen, over de kundigheden-

Als de tijd van belooningen daar is, heeft men de gewoonte, vooraf eene zoort van Examen te houden; men geeft dan de Leerlingen voorbeelden op in de Rekenkunde; men laat hun eens fchrijven, of geeft hun iet anders op, in dien tak van Schooloeffeningen, daar zij dan aan zijn; hier toe neemt men maar éénen dag, en oordeelt men vervolgens daar uit, wie den prijs verdiend heeft.

Op»

Sluiten