Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 )

miet mogen uithangen, die met gezag fpreekt: neen! vriendelijk zullen uwe woorden, en Uwe geheele manier van doen , behooren te zijn. Vriendelijk moet gij omtrent allen in alle gevallen weezen.

Kunt gij in den omgang van booze zondaaren geen behaagen vinden ; zult gij hen mijden, om niet door hun befmet en verleid te worden, — gij moogt u echter niet oplluiten. Gij zijt in. de waereld. Uw plaats is u hier door God aangewezen. Schuuwt niet het gezelfchap der menfchen in het algemeen, onder voorwendfel, dat zij te bedorven zijn. Vervoegt u gaarne onder hen, bij wien gij met billijkheid hoopen kunt, dat gij nog iets goeds zult (lichten. Daar gij de Hechte zeden en manieren der waereld mijdt, kunt gij als lichten ichijnen te midden van een krom en verdraaid gedacht, gelijk uw pligt is.

Zachtmoedigheid en nederigheid des harten kan u niet te veel worden aangeprezen. Zij was zulk eene eigen deugd in jesus. Zij zal u zo fchoon ftaan. Zij zal uw fierkleed weezen, en in dat kleed zult gij u bij allen aangenaam maaken. Gij weert dan geen geringen van u, en gij "zijt den grooten niet tot fpot.

De liefde tot de waarheid beziele u geheel en al ! Schroomt niet voor dezelve uit te komen, manmoedig en onbedeesd ! Al dreigt men u met banden en gevangenisfen; zo gij de waarheid belijdt, de God der waarheid zal met u zijn. Als wijzen zult gij nogthans tijden en geD lc/

Sluiten