Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 59 )

dediepfte onweetendheid en duisternis verzonken lagen. Hij doorziet de algeraeene menfchen-behoeften , en voorziet in elk derzeiven ; het ontwerp daar toe door hem ontworpen , is onnavolgbaar fchoon , en verheven boven alle die voorfchriften, welken de andere Leeraars en Wetgeevers hier toe immer gebruikten ; de dwaasheden en bijgeloovige vooroordeelen zijn allen daar uit verworpen, en het uitneemendfte van alles daar in bijeen gevoegd, en tot een volmaakt geheel gebragt. De Zedenleer van dien algemeenen Godsdienst is volmaakt menfchelijk, en bevat in zich het alleruitneemendfte voorfchrift, om gelukkig te zijn; is op elks bijzondere omftandigheden toepasfelijk, en zo klaar, dat niemand daar van onweetend behoeft te blijven. *

9. Hij verhief zich, eindelijk, boven de omftandigheden in welken hij zich _ bevond : deeze waren van dien aart, dat zij ons toe. ichijnen zouden het minst van allen, ter bevordering van zijn ontwerp, gefchik* of dienftig te weezen ; omftandigheden, door welken hir het meen met vooroordeelen en onweetendheid te ftrijden had ; en dit alles overwint hij echter; vormt naar dit veruitziende Plan zijn ontwerp , en voert dat uit met onwrikbaare ftandvastigheid; overwint allen tegenfhnddoor zijn taai geduld, en dit alles niet tegenftaande die vooroordeelen en verregaande boosheden des Volks ; intusfchm heeft hij met de zwaarfte armoede te kampen, zo dat zijBe allerdringendfte behoeften, bijna,niet voldaan kunnen worden, en hier bij voegt men

de

Sluiten