Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 60 )

en daar Bijbelgefchiedenisfen aangehaald,— deezen ofgeenen Bijbeltekst, — fomtijds ook wel eenige opheldering: hoe meer dit gefchiedt, hoe nuttiger voorzeker het maakt den eenvouwigen opmerkzaam op zijnen Bijbel; het leert hem, dat hij dien toch tot iets georuiken kan. Hoe meer gij in uwe gefchriften op den Bijbel wenken kunt, en maaken dat de gemeene man nieuwsgierig worde en zijnen Bij hel naflaè, om te zien wat gij toch met deeze of geene uitdrukking, ol hetaanhaalen van deeze of geene gefchiedenis bedoelt, hoe nuttiger hem uwe gefchriften zullen weezen,en hoe meer .fmaak hij , die uwe fchriften gaarne leest , ook in zijnen Bijbel krijgen zal. Vooral zijn uwe gefchriften uitneemend gefchikt, om Godsdjenftig gevoel te onderhouden en aantekwee ken in net hart van den eenvouwigen. En daar door blijft en wint de Bijbel bij den gemeenen man in waarde ; geduurig leert en gevoelt hij,bij het leezen zo duidelijk,dat 'er toch nog meerder en beter g^el voor den mensch is dan waeeldsch goed en zinnelijke vreugd En waarlijk, bij eene zo groote en nog fteeds toeneemende onverfchilligheid voor God en Godsdienst, kan hij dit met te dikwijls gevoelen, — kunt gij niet te fterk daarop werken. Indien gij ook nog eens opzettelijk een boekjen voor hem liet lchiïjven, waarin de voordeelen van den Godsdienst en der deugd levendig geteekend werden , een tafereel van een Godsdien/lig huisgezin, bij voorbeeld, waarin men ook een aantal voorbeelden van het tegendeel kon invlechten , zo zou dit, naar mijn inzien , zeer voor*deelig

zijn

Sluiten