Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i55 )

het Nieuwe Testament vastgeftekl, herzien. Wanneer het derde Lid, voor zich, de ingekomene voorberichten, beoordeeld heeft, zal hij eene lijst vervaardigen, van de naamen de1' geenen, wier voorbericht, kaart, en aanmerkingen geplaatst zin; met opgaave, zo veel doenlijk, achter ieders naam van de plaatfen, wier opheldering aan deezen behoort, en bijgevoegde dankbetuiging aan het algemeen, voor de genomene moeite. En wanneer nu ook het vierde Lid, de ingekomene voorberichten beoordeeld heeft, en men dus, volgends het voorgaande Artijkel, bijeenkomt, om over dezelven te bellis fen, zo zal ieder der drie eerfte Leden, tevens verflag doen, van het hun afzonderlijk opgedraagen werk; het zelve aan het oordeel zijner Medeleden onderwerpen, en de uitfpraak der meerderheid van die drie, aan de welken door den vierden de voordragt gefchiedt, in alle gevalien, beflisfer.d zijn. Het derde Lid zal toezien, dat, zo 'erbij deeze gelegenheid nog eenige aanmerking geheel verworpen . wierde, hij de plaats, waartoe dezelve behoort, op zijne lijst doorfchrappe. Offchoon het herzien der aanmerkingen, aan het eerfte en tweede Lid bijzonder is aanbevolen, blijft evenwel ieder Lid verpligt, elke bekorting weke hij mogt meenen ergens te kunnen maaken als nog in deeze laatfte lamenkomst zijpen Medeleden voor te ttel en. Het maaken eindlijk van een kaarten, met de aanwijzing hoe het zelve te gebruiken, zou men aan een der Leien van de Maatfchappij kunnen opdraagen, indien :er piet mogelijk reeds een

ge?

Sluiten