Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redelijken arbeid een behoorlijk beftaan kan vinden.

Het lijdt geen twijfel, of dit alles zou op veelen den gelukkigften invloed oefenen, en hen tot een werkzaam leven , allengskens, opleiden.

Zodanig de zaaken gefteld, voor werk eu brood , en voor de verbeetering van den uitterli ken toeftand der minvermogenden behoorlijk gezorgd zijnde , dan , en ook eerst dan zal het tijd zijn:

c. Door gepaste maatregelen, lediggang, en vooral bedelaarij tegen te gaan en -te beletten.

Hoe zeer ledig gaan en bédelen altoos fchandelijk, ongefchikt, en ergerlijk zij, kon men toch , — zo lang 'er zo ontelbaare misbruiken en gebreken in de Maatfchappij plaats vonden; zo lang de geheime inzichten der regeering, of de begeerte van trotfche,weelderige, grooten, en niet de behoeften des Volks, ingevolgd werden, —uit iemands ledigheid of bédelen zelve, niet ftraks tot zijne waarde of character betluiten. Wijl menig braave geen werk vondt , menig zwakke geen genoegzaamen onderftand, zou men, waarfchijnliik, de verfoeielijkfte onrechtvaardigheid hebben begaan , als men tegen lediggang en bedelaarij ftrenge maatregelen nam , en beiden volftrektelijk' weeren wilde. Schoon ook der voorige Regeeringe ten fterkften zij aangeprezen, (gelijk , onder anderen, door calkoen, in zijne Prijsverhandeling, in het jaar 1780 uitgegceven;'waar in die Schrijver het belang daarvan uitneemendaandringt/) van de bedelaarij

ge-

Sluiten