Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 79 )

haar fcheef getrokken gezigt en brandende oogen, in het geheel geen zin m dit bezoek te hebben. Evenwel zij moest 'er uit, de bezweering wierd aangevangen; toen men echter het fpook nader bij begon te komen, knarfte het vreeslijk met de tanden, en il_heen zich tot tegenweêr gereed te maaken. Doch dit gezigt was zoo verfchrikkelijk voor de aanvallers , dat elk een goed heen komen zogt ; bij welke gelegenheid menig een op een droevige wijze van de trappen tuimejde. Naauwlijks hadden zij zich in het benedenvertrek weder bij één verzameld , or het fpook kwam ook langzaam de trappen af en trad midden onder de menigte. Een luid gelach vervong nu den ijdelen fchnk en verwarring: want men zag, dat de gewaande Duivel niemand anders was, dan een groote Aap uit een vorstelijk paleis, dat in de buurt ftond. Gewoon zijnde om, benevens alle zijne andere dierlijke kameraads, door de oude Dame, van tijd tot tijd geliefkoosd en lekker onthaald te worden , kwam hij ook op het begravenisuur in het fterfvertrek, en , zijne vriendin daar niet vindende, had hij haare kleederen aangetrokken, en was, na het nuttigen van eene begraaffeniskoek, in het bed gekropen om een middagflaapjen te neemen , waarin hij door het ontijdig bezoek der bezweerderen geftoord wierd. Welken ilaat zal men nu maaken op alle vertellingen van duivel sverfchijningen , daar zoo veele menfehen zich op den klaaren dag met open oogen laaten bedriegen? jac. Dat is waar; maar als de duivel

ons

Sluiten