Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

ten. Maar buiten deeze zijn 'er nog andere oorzaak» ; in hoe.verre L'B*»"^^ had de hersfenen in de war helpen en tot het zien van fpooken. aanleiding geevenkan, kunt gij opmaaken uit het. volgende verhaal. Een oude vrouw had, veele jaaren achter een de gewoonte alle morgens ten zeven urne: üe mis te gaan hooren, zoo dat m ter meeltal in donker met. een lantaarntjen ter kerke ging. Eens wierd zi] wakker, en het klokjen boorende luiden, nam zij haai l.chi en ging haar'gewooncn weg. In de kerk vond zij niémand; fchoon de kaarfen nog niet waren aangeftooken , was het 'er nogthan* licht genoeg om alles te onderfcheiden; de gezangTordtn, waar op men de l ederen kent, die gezongen zullen worden , waiea ook befchreeven, maar met etteis , die zeer blinkende waren, en die zij niet lezen kon. Terwijl zij daarna zat te kijken, hoorde m op eens rondom achter zich een geftommel , eS zag een menigte witte gedaanten , welke de Kerkdeur in kwamen. Zii wilde been gaan, maar de fpooken hielden haar te rug, In zetteden zich rondom haar neder; voorts • trokken zij elk zijn boek uit den zak,keeken naar het liedbord, en begonnen met een zeer naare en doffe ftem te zingen. Nu zag de vrouw, met welk foort van volk m te doen had: het waren gedaanten van oude en jonge mannen en vrouwen, in allerhande kleeding, waar onder zeer ouderwetfche, maar alfe zagen zij 'er bleek en doodehjk uit. Het gezang geëindigd zijnde, beklom eender geesten den predikftoel, en begon ue lippen, F 4

Sluiten