Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi )

«Is Duivels mm waren ; na alle vertrekken doorloopt te hebben, verdweenen zij weder Den volgende nacht vertoonden zich veertien duivelsV het voorplein, en vlogen vervolgens het huis door, hebbende den ge waanden dooden weder tavaefc, houdenbeid uitriep: „ Kwalijk verkrean „ goed (trekt tot ongeluk voor tföfM h« , bezitten! zij zullen branden gelijk ik! Ue weduwe, halfdood van Ichrik, zoet met haar huisgezin een ander verblijf, en het het ontrust? kasteel aan de booze geesten over. Andere lieden evenwel, die van dit gerugt gehoord hadden , lagchten daarmede,en maakten te famen partij om eens op het (lot het avondmaal te houden, en den nacht doortebrenoen. Zij begaven zich daarheen, ten ge. talie "van zes , gevolgd door agt gewapende knegts en drie vrouwen, om hen te bedienen, üe roover was van alles onderricht en nam znne martregelert. In den muur van de zaal, waarin de maaltijd zou gehouden worden, maakte hij groote openingen en (topte die met planken en behangfels; h.j opende de pijp van den fchoorfteen, die op een donkere zolder uit kwam, en plaatlte daar een gedeelte van ziine manfchap. Alles was (hl, tot op het oogenblik dat het eeten opgedragen wierd ; nu hoorde men van verre eenig gedruisch; zil (tonden op om te luisteren, en weêrotn keererde zagen zij een ijsfelijken grooten Beer, die alle fchotels befnuffelde; een groote aap fprong op de tafel, en wierp de kaarsien omver. Vier Duivels kwamen door den muur met brandende fakkels s agt andere G 3 (leep-

Sluiten