Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE AND WOORDING

DER

V R A A G E:

Naardien de vooroordeelen omtrent de waarzeggerijen , ah mede omtrent de duivels - bezweeringen , tooverijen en fpooherijen . bij het groot/le gedeelte der menfehen. nog niet overwonnen , cn evenwel voor Godsdienst, Zeden en Maatfchappeltjk geluk allernadeeligst zijn; vraagt de Maatfchappij : een bondig, zo veel mogelijk kort, en voor de gcmee. ne vatbaarheid en ter overtuiging van ongeoefenden, gefchikt betoog, waar in het ongegronde , het onzedelijke en het fchadelijke van deeze en andere, hier mede verbondene, vooroordeelen worden aan ctoond, en tevens de twijfelingen worden opgelost, die, tot jlaaving van dezelven , uit dp Heilige Schrift gewoonlijk worden bijgebragt.

DOOR

WILLEM BEEKHUIS,

Leeruur der Hervormdin te Garijp;

AAN WIEN DE

ZILVEREN EERPENNING

IS TOEGEWEEZEN.

Sluiten