Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 188 )

heid eener Godlijke leer. Maar dar Golebetaamlijk'doel ontbreekt geheel in de Duivelsbezweringen. Het zoude gewis oneindig meer met de wijsheid en heiligheid des Allerhoog iren overeenstemmen, dusdanige werkingen van de bnoze Geesten te verhinderen,dan, dezelve eens toegclaatcn hebbende, die wederom door middel van bezweeringen , en dus op eene wonderdaadige wijze , te doen verltoorer,; en zonder een wonderwerk zal de Duivel niet wel genoodzaakt kunnen worden,den bezochten mensch te verhaten, daar hij niet bijgeïoovig genoeg is om zich door eene loutere .plechtigheid te laaien verfchrikken. ^ Gij zult mij mogelijk tegenwerpen, dat er evenwel gevallen zijn, waarin zogenaamde duivelbanners of toverdocters iemand, die voor betoverd of behekst gehouden wierd, hebben geneezen. Dit wil ik niet ontkennen; maar dan hebben zij ook zulke lijders o-encesmiddelen toegediend, en daartoe is zeker "eene bezwcermg van den Duivel of de Heks nodig: Of, indiende geneezingvolgde, zonder eenige natuurlijke middelen, kan zuiks eene toevallige uitkomst geweest zijn, veroorzaakt door ecre gelukkige redding der natuur. — Op dezelfde wijze kan men ook het zogenaamde zegenen van het vee verklaaren, 'als mede het geen 'er van de kracht van zekere penningen, om kinderen gelukkig de tanden te doen krijgen, of om de jicht te verdrijven, verlwald wordt, en het af neemen van kiespijn ol dc anderdaagfche kaorts, enz. bij toeval toch „kan, na het aanwenden van deeze niets betekenende middelen, eene gewenschte ge-

nee-

Sluiten