Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

ten te behartigen, en uw geweeten te zuiveren en rein te bewaaren door de vei laating derondeugd,en del-etrachtingvan eenen deugdzaamen wandel. Legt u dan hier op met allen ijver toe, en bedient u daartoe van de middelen, welke Rede en üpenbaaring u aan de hand geeven.

Dan, ik moet voortgaan, en u, in de volgende afdeehng, nog wat nader het fchadelijke, het verderfli ke deezer vooroordeelen, zo voor Godsdienst als voor Zeden en Muatfchaplijk geluk c», voor oogen (tellen.

DERDE AFDEELING.

BETOOG VAN HET SCHADELIJKE EER VOOROORDEELEN OMTRENT WAARZEGGERIJE N , E N Z.

S. 18.

VOOR DEN GODSDIENST.

Gij zult mij gereedlijk toeflemmen, dat de waare Godsdienst eene rijke, bron van tijd. lijk en eeuwig geluk voor den mensch oplevert,

(i) Ik bepaal mij tot deeze drie Hukken , dewijl in de Prijsvraag van dezelve uitdruklijk melding gemaakt wordt, en het verlchillend nadeel, het welk deeze vooroordeelen veroorzaaken, gevoeglijk rot een van deeze drie foorten gebragt kan worden.

Sluiten