Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C **4 )

veel mogelijk te keer te gaan , en vooral heilig in acht neemen van de jeugd met deeze bijgeloovigheden om te helmetten.

Bedenkt dit niet Ou Iers en Opvoeders van uwe, of aan uw opzicht toevertrouwde kinderen! gaat u het tijdkijk en eeuwig weizin van uw kroost, gaat u het heil der maatfehappij ter harten, zo draagt,bid ik u! toch naauwkeurig zorg, dat het verftand en het hart uwer kinderen door geene fpook vertellingen of diergelijke bhgeloovigheden worden 'bedorven: want zo dezelve eens bij hen vat verkreegen hebben, zal het zeer veel moeite kosten, hen wederom daar van te bevrijden , maar zullen zij gevaar loopen al hun leven lang denadcelige gevolgen daar van te moeten ondervinden ; weest daarom hier omtrent op uwe hoede! En bij aldien het mogt gebeuren, dat uwe kinderen, niet tegenlhtande uwe zorg om dit voor te komen, echter door bijgeloovige men lenen met deeze fchadelijke dwaasheden worden bekend gemaakt, zoekt dan tijdig die indrukfelen wederom uit tewisfehen, door hen, overeenkomftig hunne vatbaarheid, het ongegronde en ongerijmde van zulke 'vertellingen onder het oog te brengen.

Nu is 'er nog overig dat ik eenige tvvijf. feiingen tnchte op te losfen, die gewoonlijk tot ftaaving deezer wanbegrippen, uit de Heilige Schrift worden bijgebragt. Hier toe zal ik het volgend Hoofdltuk belteeden, en daar mede mijne taak afdoen.

DER-

Sluiten