Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

vult, die hij god, zich zeiven, en zijne naasten fchu'dig is.

burger h. Ik ben immers niet verlicht, Buurman! ik wil het ook niet zijn. God zal "er mij, hoop ik, voor bewaaren. Ik ben een eenvoudig man en Christen, onderzoek de fchriften én boeken, die mij wijs maakea tot zaligheid, en zoek daarnaar te leven, zonder mij te bemoeien met de fpitsvindigheden en hairkloverijen der zogenoemde verlichtte waereld.

i, è e r g '<. En nochthans, als ik het wel begrijp, dan moet ik u zeggen, dat gij waarlijk verlicht zijt. Zo dac men de vraag der Maatfckippij zeer wel op deeze wüze kon voordellen: burgerhart is een ver„ licht man, en zijne verlichting heeft een „ weldaaligen invloed op zijne zeden: want „ hij is — in de volle betekenis des woords „ — een goed Christen, een goed Vaderlan„ der, goed huisvader, goed echtgenoot, „ goed opvoeder zijner kinderen , een amgenaam man in de za'nenlee^ing,en een Bur„ ger, die zijn tijdelijk beroep grondig „ kent, en het eerlijk waarneemt. Hoe komt „ het nu, dat in ons land alle menfchen niet ,, zo verlicht zijn als burgerhart en ,, welke Zijn de beste middelen om zulks te „ bevorderen?"

burgerh. Gij geeft mij daar een mooi bloempien; doch dat overgeflaageh: indien de Maatfchappij: Tot Nut van 't 'Algemeen, met deeze vraag niets anders bedoek , dan om mijns gelijken meer te bevorderen, zo kan ik 'er niets tegen hebben, fchoon ik voor A 3 mij

Sluiten