Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

niemand dit gelijk zal (lellen meteen droomf ) ïver de volmaaking van het menfehdrjk geOacht!) denken wij ons ren Staat f de boven bepaalde verbchnng algemeen^11 onder het gros des volks: en welk eta gezegende nvloed op de zedelijke ^ldheid def Maatfchappij is niet daar van met grond te wach enV mits dat deeze verlichting, n aHe bijzondere ftukken , en met «Jcgts ten deele daarin gevonden wordt!! Want anders zoude het gebrek van het één. de kragt van het ander verzwakken , of misSien geheel onderdrukken - gelijk reeds bij eene andere gelegenheid is aangemerkt (f> Maar eene, in alle opzichten, gevestigde XvStine, zo als dezelve thans bij den SmdM overen Christendoms kan verkregen worden, zfWijsbegeerte en Staatsregeling Zns aan de hand geeyen, wie bereekent het heil, dat daardoor in het rijk der zeaen zou te weeg gebragt worden ?

Eene redelijke kennis van God en Lrocisvereering— eene grondige zelfkennis - eene Se llroepskunde onder alle (Wen eene klaare kennis der Pligten en der ReenS - eene geregelde kennis der moedertaal

f*i Dat het geen droom is, bewijst de meer beroemde rochow in zijne landen. Van IdeSaU. van Smukte menfchen wordt hier niet gel proken en kan nie? gelproken worden; maar deeze oofterfojke man hèeftTin zijnen werkenden kring, de bepaalde verbchïing reeds zo verre gebragt, dat de vruchten on.

^ÏÏ^Se Huk, van het eerfte Hoofddeel.

Sluiten