Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i°5 )

6. Induftric fchoolen, het beste middel om

de Fabrieken te bevorderen, enz. enz. Laaten deeze wenken hier genoeg zijn! Doch het zou te lang worden, nog wijdloopiger over dit hulpmiddel te handelen. Het gewicht, dat ik daar in ftel, deed mij tot dus verre uitweiden in dit groote veld. — Ik ga thans over tot het II. Tweede middel, dat gewisfelijk ook veel dienst zoude doen , indien het onderwijs in de Religie, in de kennis van God en Godsverëering, verbeterd wierdt. Maar op welk eene wijze zal dit bewerkt worden,in ecnen Staat, waar de Godsdienst afgefcheiden is van het Burgerlijk Bettuur, en waar de inwooners, fchoon bijna alle Christenen genoemd , in hunne gevoelens zo verre uit een loopen ? Ik wil gaarne bekennen, dat zich hier zwaarigheden opdoen, die mij onoplosfeibk ichijnen. Ik zie vooruit, dat de verbeteringen, die mij het heilzaamst voorkomen, van anderen als verbasteringen en ketterijen zuilen veroordeeld wordem Doch op den grond der boven bepaalde verlichting zal ik het waagen, mijne bedenkingen hierover mede te deelen, en te onderwerpen aan de proeve van den onpartijdigen vriend der waarheid.

In weerwil van de veele zwaarigheden , aan dït werk verknogt, komt het mij voor, dat de goede zaak van de Religie reeds veel zal winnen, indien maar de fchoolen op den te vooren gemelden voet zijn ingericht. Is hiermede verbonden, dat 'er geene heerG 5 lchen.

Sluiten