Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io7 )

tot het Leeraarambt, in het Examen, daarop inzonderheid wordt acht gegeeven, en niemand toegelaaten, ten zij men in ftaat is, naar de vatbaarheid der jeugd, de leerlingen , niet zo zeer Theologie , als Religie bij te brengen, en voor hen het, voor Christenen in 't algemeen, doelmatig gedeelte van den Bijbel duidelijk te maaken.

y.) Indien de Volksleeraars niet meer ver' bonden waren aan eenige bijzondere vormen en volksboeken, tot grondflag van hun onderwijs, maar zij (uit hoofde van het vertrouwen, dat een door de Gemeente zelf verkoren Leeraar toekomt) de vrijheid hadden — zulke leerwijze en fchriften te gebruiken als zij goed keurden. Doch hiermede moest dan ook weder vei bonden wezen, de vrijheid der ouders om hunne kinders te laaten onderwijzen van die Leeraars , welke hen best bevielen.

t) Indien 'er aan geene Godsdienftige gezindte eenige vóór of nadeelen verbonden waren in den Burgerstaat, maar daar omtrent de volkomenüe gelijkheid plaats hadt; op dat de Religie, als een rijk dat met van deeze waereld is , vrij en onaf hangel ijk was van aardfche belangen, en daarmede niet langer — handel Jcon gedreeven worden ; gelijk zulks wel i er het geval geweest is, toen men, om eene be.iiening te krijgen, fchieli;k van de eene of andere gezindte tot de heerfchende kerk over-

fprong

Sluiten