Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 59 ">

als wii ondankbaar behandeld worden; maar w i merken het niet op, als wij ons zeiven da nan fchuldig maaken- W*^™!™ vrienden en vriendinnen! wijdt dan eene beA»nSi«» eene heilige oplettendheid aan de

deu^ doc!, houd>c

refin^^g, dat dezelve niet aleen u, welleevendheid, maar int een gevoel.g. nare voortkome; een hart, dat altoos open ftaat,

"Hoaafr&ging, zyt werkzam e voortvaarend-^

ondervindelijke natuurkunde een tekenkunst een wiskunst, de muziek Laat„^n;L^. fte tusfehenpoozing van uwe gwoone beroepsbézidieid, een boek ™f jftP^'S

Hn uwe nietigheid en Gods °ne.nd^= ïoedheid, in de werken zijner fchepping. tiStf derzelver «nid.ge verfch ,de£

ï^fïïrWn'T? God, 8»%?^ mPr wüsheid gemaakt! de aarde is voi " van ü« fierlgkheid! dat alle ftemmenO ' ïooven! dat alle de knieën zich yoor U neder\ buigen; want Uwe goedertierenheid is oneindig. — Wij wagten op> U , dat

, Gij ons fpi ze geeft! ■ „«reert

hand op, wij fterven! Gij regeert

Sluiten