Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8i 3

Maaker, onze zeden en onzen wandel re* geit, omtrent ons zeiven en onzen evenmensch; 't is deze Godsdienst, die de eenigfle grondflag is van veiligheid en orde in een' Staat, van geluk en welvaart in de Maatfchappije; hij geeft ons de krachtigfte middelen tegen het kwaad aan de hand; hij leert ons, dat de begeerlijkheid zelve zonde is; dat wij den bermhartigen Samaritaan gelijk moeten zijn ; onze vijanden moeten zegenen . en, zoo zij ons beleedigen, zeggen :

Heere! vergeef het hen; want zij weeten „ niet wat zij doen!" Hij fielt ons het rijk der deugd, als het waare vaderland der vroomen , in de volmaaktfle fchoonheid, en het aangeuaamite licht voor! en eindelijk , hij doet ons zien : dat het den menfche niet

baaten zoude, de geheele waereld te win„ nen , indien hij fchade aan zijne ziele j, lijden zoude." Mag ik meer bijzonder weezen, omtrent den Godsdienst , dan ichroom ik niet vrij uit te zeggen , dat men genoegzaam in alle gezindheeden der Christenheid , te verre van de waare eenvoudigheid des Euangeliums is afgeweeken. Dit is het onkruid der Midden • Eeuwen, waarvan de wortel nog niet uitgeroeid is. Voorouderlijke overleveringen, wanbegrippen, p'egtigheeden , dubbelzinnigheid, en volflrekte tegenftri d'gheeden , behooren niet tot de waare eenvoudigheid van Christus. Geloofsbelijdenisfen , welke de flerkfle bolwerken en verfchansfingen om zich hebben, duiden de kentekens van zwakheid van zeiven aan. De waarheid vordert geene getuigen : zij verdedigt zich zelve. Men mag meer gelooven, dan F de

Sluiten