Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi )

den ; den walgenden de lekkerfte fpijzen op. distellen , en den ongevoeligen bet zagtfte dons tot eene verkwikkende rustplaats aanbieden , het is vruchtelooze arbeid ; geene van alle deze aangenaame dingen zijn bekwaam , om hem , die daar toe ongefchikt is , eenig genoegen te kunnen geeven.

Men moet dierhalven aan de noodige vatbaarheid of gevoel geen gebrek hebben, en na maate deze aandoenlijker , fijner of geoefender is, in eene gelijke maate het genoegen fterker gevoelen; immers een

kunstkeurig oor wordt op het aangenaamst geftreeld door de liefelijke inéénfmelting der zoetluidende toonen; het vlugge oog kan zich naauwlijks verzaadigen , bij het befchouwen der heerlijke , met lente - bloemen vercierde , velden, welker uitvloeijende balfem-geuren , de fijne reukzenuwen verkwikken ; eene wel toebereide fpijze, een lekkerbeetjen of een glas zuivere wijn, kittelt op eene aangenaame wijze het kiesch verhemelte , en de tedere vingertopjens voelen met veel genoegen het zagte kabret of eene poezele huid.

Eene zodanige algemeene vatbaarheid nu , wordt zeldzaam volkomener , dan in een gezond lighaam , gevonden ; om dat daar in alléén de behoorelijke evenredigheid der deelen en de onderlinge wederkeerige en overeénftemmende werkingen van dezelve plaats vinden: en deze gelukkige gefteldheid hangt wederom , voor het grootst gedeelte, af, van eene welbeltuurde leefwijze ; want deze gaat genoegzaam befteudig met een onafgebrooken genót van de aangenaamfle zinnelijke genoegens gepaard , ten minden levert zij de juiste G 3 ge-

Sluiten