Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wm

C "o ) U.

Zijn nu uwe denkbeelden , Mijne waarde Hoorers ! door den verheven invloed der

Zang en Speelkunst opgehel lerd ? is uw

denkvermogen daar door gefterkt ? —■ volgt mij dan met die gevoelvolle aandacht , in de belchou ving der hoogere voortrefFelijkheid van de Zedelijke boven de Zinnelijke genoegens: dit zal, gelijk ik op goede gronden vertrouw , uwen geest met nog veel edeler en aangenaamer gewaarwordingen vervullen , die teffens duurzaamer en nuttiger voor denzelven zullen zijn, dan die, welke alle bijeenverzamelde zinnelijke genoegens dezer waereld, immer opleveren kunnen..

Onder de zedelijke genoegens verftaa ik de zulke, waar voor alleen onze redenlijke geest, anders ziel genoemd , vatbaar is : om dat , dewijl tot derzei ver gewaarwording verftand en oordeel , of redeneering vereischt werdt , hiertoe zodanige vermogens vooronderlleid worden , die bij geen enkel ftoflijk wezen te vinden zijn.

Deze genoegens nu, ontdaan , uit het gevod of bewust zijn, van een zekere maat van volkomenheid die wij zelve bezitten , of uit cn befchouwing van die , welke aan andere wezens eigen is.

Uit de overtuiging der zedelijke goede daaden of handelwijzen, door ons zeiven, of door anderen, verricht.

En daar ons de zucht, om eens volmaakt gelukkig te worden , is ingefchaapen; daar

wij teffens vs.n onze vatbaarheid tot en

van het bezit der middelen, om — dien gelukftaat te kunnen beklimmen , overtuigd zijn ;

zo

Sluiten